Logo Program

 

NABÓR KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.651.943,22 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.651.943,22 ZŁ

 

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny Uczestnika:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalistów na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej - symbol 3412), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 1. Wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.  
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Odpowiedzialność, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, komunikatywność, cierpliwość, empatia, zaangażowanie;
 2. Umiejętność budowania relacji i wzajemnego szacunku, umiejętność motywowania innych do działania, modelowanie zachowań i budowanie samooceny osoby niepełnosprawnej poprzez podnoszenie jej poczucia wartości, poszanowanie prywatności osoby niepełnosprawnej.

Posiadane doświadczenia, o którym mowa w pkt I ust. 1 lit. B, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne, ale również umowy o pracę.  

 1. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem.
 2. Zakres czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej określone są w karcie zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej, stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu.

Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia, zawartej do dnia 15.12.2023r.
 • Limit godzin pracy asystenta wykonującego usługi asystencji w miesiącu nie może przekroczyć 120 godzin w przypadku asystentów pracujących dodatkowo na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz 200 godzin dla osób niepracujących. Ponadto asystent może świadczyć usługi maksymalnie u 2 osób niepełnosprawnych w miesiącu.
 • Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej.
 • Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się dojazdu do i od Uczestnika. 
 • Miejsce realizacji usług: w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego, z przewagą pracy na terenie miasta Bydgoszczy.
 • Koszt 1 godziny zegarowej z tytułu świadczenia usług asystencji osobistej: 35,00 zł brutto.

Na kompletne zgłoszenie kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej składają się następujące dokumenty:

 1. Curriculum vitae;
 2. Zaświadczenie lekarskie – załącznik nr 6 do Regulaminu;
 3. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie we wskazanym zakresie (certyfikaty / zaświadczenia, kserokopia umów zleceń lub umowy o pracę itp.);
 4. W przypadku, gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16-go roku życia łącznie ze wskazaniem w ust. 1, 2 ,3 wymaga się również: zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 5. Klauzula RODO – załącznik nr 4 do Regulaminu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kandydat do Programu AOON – edycja 2023) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz w punkcie obsługi klienta, w czasie trwania naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 311 - 71 - 20, w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • piątek w godzinach od 7:30 do 13:30 lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Nabór ofert rozpoczyna się od dnia 13 marca 2023 roku, wnioski weryfikowane będą na bieżąco. Realizator ogłasza wcześniejszy nabór kandydatów na asystenta osób niepełnosprawnych celem utworzenia bazy osób gotowych do świadczenia usług.

Nabór kandydatów na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie odbywał się w sposób otwarty, przez cały okres trwania Programu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

Złożenie oferty przez kandydata nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z tym kandydatem.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROGRAMEM AOON - EDYCJA 2023 PROSIMY O ŚLEDZENIE ZAKŁADKI "AKTUALNOŚCI", W KTÓREJ ZAMIESZCZAĆ BĘDZIEMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. PROGRAMU.

Strony w dziale: