Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mopsbydgoszcz.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2022 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2023 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.10.2022 rok. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Zespół Informatyków MOPS w Bydgoszczy: informatycy@mopsbydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 - 311 - 71 - 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy składać pod adresem: kancelaria@mopsbydgoszcz.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w skrócie: MOPS Bydgoszcz mieści się przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy. Odległość od najbliższej pętli autobusowo - tramwajowej "Rycerska" wynosi około 600m. Wejście do budynku znajduje się od ul. Ogrodowej. Kancelaria obsługi interesantów MOPS znajduje się na parterze budynku. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na drzwiach wejściowych do budynku MOPS znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem MOPS, który następnie udziela niezbędnej pomocy w załatwieniu sprawy. Przy głównym budynku MOPS są wyznaczone miejsca parkingowe. MOPS zapewnia możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Strony w dziale:

Strony w dziale: