Seniorzy

Osoby w podeszłym wieku stanowią wyraźną część Beneficjentów korzystających z wachlarzu form wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W zdecydowanej większości przypadków, nie oni sami zgłaszają się z prośbą o udzielenie pomocy. Wyręczają ich w tym sąsiedzi bądź osoby z najbliższego otoczenia, które posiadają wiedzę o niezadowalającej sytuacji, czy też ograniczeniach w codziennym życiu, z którymi mierzy się Senior. Pracownicy socjalni udzielając wsparcia osobie w podeszłym wieku często, ponad czysto zawodowy wymiar, muszą wchodzić w rolę zarówno psychologa jak i konsultanta prezentującego walory produktu, jakim jest pomoc.

Realizując czynności w obszarze form pomocy społecznej, kierowane do grupy Beneficjentów w podeszłym wieku, korzystamy z następujących Programów i usług:

 • „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, ograniczeniu skutków niepełnosprawności, stymulowaniu do podejmowania aktywności i umożliwieniu jak najbardziej niezależnego życia;

 • „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego - przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka;

 • „Zaopiekowani” – celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. To także  wspomaganie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie im tzw.: „opieki wytchnieniowej” (na czas ich pobytu w szpitalu, sanatorium, urlopu, konieczności załatwienia spraw urzędowych itp.) oraz realizacja usługi asystenckiej zwiększającej mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim) lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego.

 • „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” – mający na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, dotkniętych skrajnym ubóstwem, dystrybuujący produkty żywnościowe do osób, które za pomocą własnych sił i środków nie są w stanie zabezpieczyć powyższej potrzeby we własnym zakresie. Programem objęte mogą być osoby czy rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej;

 • Korpus Wsparcia Seniorów – głównym celem Projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia;

 • Program „Senior +” - głównym adresatem zadania publicznego są Seniorzy – mieszkańcy Bydgoszczy w wieku 60+, osoby nieaktywne zawodowo, które w sposób kreatywny, w miłej atmosferze pragną spędzać swój wolny czas. Klub Senior +, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, funkcjonuje przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy.

 • Usługi opiekuńcze – świadczone w miejscu zamieszkania dla Mieszkańców Bydgoszczy. Zadanie to kierowane jest głównie do tych Beneficjentów, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia czy inne występujące ograniczenia nie są w stanie właściwie zadbać o zabezpieczenie własnych, codziennych potrzeb życiowych. Pomoc kierowana jest do środowiska w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, który realizowany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. Zgromadzony materiał dowodowy musi  jednoznacznie wskazywać, iż wsparcie w powyższym zakresie jest niezbędne i nie może być zabezpieczone przez innych członków rodziny. Aktualnie zadania z zakresu pomocy społecznej, pn: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy" realizowane są na mocy podpisanej umowy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Wsparcie instytucjonalne świadczące pomoc Seniorom:

Domy Dziennego Pobytu – z usług których korzystają osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej, które z uwagi na zaawansowany wiek, stan zdrowia lub skomplikowaną sytuację rodzinną wymagają wsparcia w organizacji życia codziennego. Na terenie Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

 • DDP „Senior” - mieszczący się przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem dla 55 osób;

 • DDP „Kapuściska” – mieszczący się przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem dla 60 osób;

Placówki zapewniają Beneficjentom posiłki, zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne, pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych, aktywne formy spędzania czasu, zajęcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym – w zależności od indywidualnych potrzeb.

Domy Pomocy Społecznej placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Na terenie Miasta Bydgoszczy obecnie funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, tj.:

 • „Jesień Życia” dedykowany dla 75 osób w podeszłym wieku oraz

 • „Promień Życia” kierowany do 170  Seniorów przewlekle somatycznie chorych.

Jeśli Beneficjent jest zainteresowany którąkolwiek z powyższych form wsparcia winien podjąć kontakt z właściwym (z uwagi miejsce zamieszkania) Działem Pomocy Środowiskowej. Informacje w zakresie rejonizacji odnajdzie na stronie internetowej MOPS Bydgoszcz, w zakładce „Znajdź swojego pracownika socjalnego” lub pod adresem: http://mopsbydgoszcz.pl/ulice/.

Zgłoszenia o potrzebie świadczenia pomocy w środowisku może dokonać także osoba z najbliższego otoczenia.

Strony w dziale:

Strony w dziale: