Informujemy, że w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia, od dnia 01 stycznia 2020 roku, zostały aktywne nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Poniżej podajemy link do strony, na której można złożyć wniosek i uzyskać informacje niezbędne do złożenia wniosku.

Link do materiału na portalu SOW

Uwaga!
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 informuje, że od dnia 1 lutego 2018r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu) zamieszkałej w Bydgoszczy.

Rozpatrywanie w/w wniosków reguluje procedura stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy nr 60/2023 z dnia 19 lipca 2023r.

Uwaga!
W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 2 (tabela)
załącznik nr 3


Uwaga

Z czego można skorzystać:

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

Sprzęt rehabilitacyjny - jest to sprzęt zalecony przez lekarza, niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może udzielić dofinansowania na sprzęt, na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaświadczeniem  lekarza prowadzącego. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 20% kosztów przedsięwzięcia.

Myślę

Kto może skorzystać?

Każdy:

 • kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność;
 • kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
 • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Kto nie może skorzystać?

Osoba, która ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kiedy możesz skorzystać?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego MOPS dysponuje środkami finansowymi na realizację celu.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926, z późn. zm.).

dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Wniosek
Zaświadczenie lekarskie

Wymagane załączniki:
1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wg. załącznika powyżej,
3. oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu,
4. klauzula informacyjna,
5. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się, przekazywanie informacji lub pozyskiwanie informacji. Dofinansowanie likwidacji barier  w komunikowaniu się przysługuje osobie niepełnosprawnej, posiadającej ważne orzeczenie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz potwierdzone zaświadczeniem od lekarza. Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń elektronicznych mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją:

 • głosu, mowy, chorobami słuchu (03-L);
 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R) lub chorobą neurologiczną (10-N) poruszające się na wózku inwalidzkim lub ze znaczącą dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną zaświadczeniem lekarza.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń elektronicznych mogą otrzymać niepełnosprawne dzieci od 6 roku życia, realizujące obowiązek szkolny - z dysfunkcją:

 • głosu, mowy, chorobami słuchu (03-L);
 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R)  lub chorobą neurologiczną(10-N), poruszające się na wózku inwalidzkim lub ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty;
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi objęte terapią logopedyczną(12-C);
 • dzieci od 2 roku życia z dysfunkcją słuchu i mowy, potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty.

W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, które nie posiadających w orzeczeniu informacji o przyczynie niepełnosprawności, do wniosku należy przedłożyć zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające występowanie zaburzeń głosu, mowy, słuchu lub dysfunkcji narządu ruchu, choroby neurologicznej  oraz inne schorzenia powodujące bariery w komunikowaniu. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mogą uzyskać osoby nie  wymienione powyżej pod warunkiem, że będzie to podyktowane specyficznymi potrzebami  wnioskodawcy, wynikającymi z niepełnosprawności w  zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Szczegółowe warunki dofinansowania i sposób rozliczenia zawiera umowa. Brak dokumentów rozliczeniowych w  terminie określonym w umowie, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. MOPS w celu rozliczenia zawartej umowy i wypłaty przyznanego dofinansowania może przeprowadzić, w miejscu realizacji zadania, kontrolę w zakresie przedmiotu wniosku w okresie wskazanym w umowie.

Wnioski, które nie zostaną zrealizowane z powodu braku środków zostaną zarchiwizowane, a więc osoby starające się  o dofinansowanie wraz z nowym rokiem winny złożyć nowy wniosek.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.).

dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Wniosek
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie rodzica w sprawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023r.

Wymagane załączniki:
1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wg. załącznika powyżej,
3. Oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu,
4. Klauzula informacyjna,
5. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Likwidacja barier technicznych:

Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Myślę

Kto może skorzystać?

Każdy, kto ma:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lub równoważne orzeczenie orzecznika lekarza ZUS;
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Kto nie może skorzystać?

Każdy, kto ma:

 • zaległości wobec PFRON lub
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego MOPS dysponuje środkami finansowymi na realizację celu. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.).

dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Wniosek
Zaświadczenie lekarskie

Wymagane załączniki:
1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wg. załącznika powyżej,
3. oferta cenowa lub faktura pro-forma sprzętu,
4. klauzula informacyjna,
5. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Turnusy rehabilitacyjne:

Turnus rehabilitacyjny – jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. Trwają co najmniej 14 dni. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych, obok poprawy stanu zdrowia, w ramach rehabilitacji leczniczej. Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, a także osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. Przy ocenie merytorycznej uwzględniony zostanie także rok ostatniego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.).

dokumety

Niezbędne dokumenty:

Wniosek
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wymagane załączniki:
1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. klauzula informacyjna,
3. zaświadczenie lekarza prowadzącego, stwierdzającego rodzaj niepełnosprawności oraz zasadność prowadzenia odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności rehabilitacji leczniczej na wymienionym sprzęcie rehabilitacyjnym przy pomocy którego możliwe będzie osiągnięcie maksymalnie najwyższego poziomu funkcjonowania,
4. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
5. dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 - 24 lata – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

Likwidacja barier architektonicznych:

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku mieszkalnym lub w jego okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne, techniczne uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodę ruchu. O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz które mają trudności w poruszaniu się (w tym osoby na wózkach inwalidzkich, po amputacji kończyn, poruszające się samodzielnie lub przy pomocy urządzeń pomocniczych). Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.).

dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Wniosek
Zaświadczenie lekarza
Klauzula informacyjna

Wymagane załączniki:
1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy,
2. kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
3. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się, wraz z opisem funkcjonalnym osoby niepełnosprawnej,
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych np. akt notarialny, umowa najmu.
5. zaświadczenie o braku zaległości w opłacie czynszu lub podatku od nieruchomości wystawione przez właściwą instytucję,
6. pisemna zgoda właściciela budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie,
7. szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego),
8. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio kserokopię uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy:

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - to przyrządy niezbędne osobie z niepełnosprawnością w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby. To sprzęty, które ułatwiają w znacznym stopniu,  lub wręcz umożliwiają funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w środowisku społecznym.

Myślę

Warunki uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

MOPS określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.

Podstawa prawna zasad udzielania pomocy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2023r., poz. 2461).

dokumenty

Niezbędne dokumenty:

Wniosek

Wymagane załączniki:
1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
2. klauzula informacyjna,
3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, albo
4. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie).

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 52 311 72 29

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 12a (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 j.t. z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2022 poz. 1330).


Wniosek Wn-O (plik pdf, 473 KB)

 

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

Dotyczy zatrudnienia mieszkańców Bydgoszczy, osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 52 311 72 32

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art 26e (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 j.t. z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1276 j.t., z późn. zm.).

Wniosek Wn-W (plik pdf, 107 KB)

 

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki osób niepełnosprawnych przyjmowane będą według wzoru obowiązującego w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). Serdecznie zachęcamy do składania wniosków elektronicznie bezpośrednio w systemie. Do wniosków dołączyć należy:

 • statut organizacji,
 • dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych lub pełnomocnictwa,
 • udokumentowanie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny udokumentować prowadzoną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • oświadczenie według wzoru zamieszczonego poniżej.

Strony w dziale: