logo MOPS

Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających przemoc) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy.

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie stosujące przemoc domową. W programie mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie psychoterapii uzależnień.

Podstawowym celem Programu jest redukcja zachowań przemocowych u jego Uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności wobec partnera, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.

Szczegółowe cele Programu obejmują:

  • zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej;
  • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych w relacjach rodzinnych;
  • uznanie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zmiana zachowań i postaw związanych ze stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się, konstruktywnego wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

tuba

Program realizowany jest w wymiarze minimum 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych i odbywają się minimum raz w tygodniu.

Podczas spotkań indywidualnych zostanie przeprowadzone rozpoznanie i analiza sytuacji rodzinnej oraz zawodowej, związanej ze stosowaniem przemocy przez Uczestnika, wywiad, diagnoza cech osobowości (np. przy zastosowaniu odpowiednich kwestionariuszy) oraz diagnoza postaw wobec przemocy.

Podczas spotkań grupowych do głównych form pracy należy praca warsztatowa w oparciu o psychoedukację, treningi (umiejętności rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, zastępowania agresji, negocjacyjnych oraz podtrzymywania motywacji do zmiany), a także w oparciu o praktyczne ćwiczenia i wykorzystywanie pozyskiwanych umiejętności.

telefon

Więcej informacji oraz zapisy do Programu uzyskacie Państwo pod nr tel. 52 311 - 72 - 42, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bydgoszczy.

Strony w dziale:

Strony w dziale: