Logo opieka wytchnieniowa edycja 2024

 

tuba

OD DNIA 6 MAJA 2024 ROKU

RUSZA NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

W ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację Programu: 1.140.360,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zwany dalej Realizatorem, ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

WAŻNE:

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 2. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
 3. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.
 4. Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

Realizator planuje objąć wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej 126 osób.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (do 120 godzin) oraz pobytu całodobowego (do 14 dób), tj.:

 • usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 44 osoby;
 • usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 82 osoby.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach i godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W ramach naboru należy złożyć:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO Realizatora;
 4. Załącznik nr 4 - Kwestionariusz;
 5. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu);
 6. Kserokopię pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - jeśli dotyczy;
 7. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (oryginał do wglądu) – jeśli dotyczy;
 8. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności innych członków rodziny, nad którymi członek rodziny lub opiekun sprawuje bezpośrednią opiekę (oryginał do wglądu) – jeśli dotyczy.

WAŻNE!

Przed złożeniem dokumentów, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Regulamin bip).

Rejestr placówek, wpisanych do rejestru właściwego Wojewody, zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym można znaleźć pod linkiem: Rejestr placówek.

ikonka telefon

Osoby do kontaktu:

Jolanta Paterska – Kolmajer

Marlena Neumann

Numer telefonu: 52/31-17-119

e-mail: ow@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: