Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 1. Pierwsza wizyta kandydatów w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rozmowa informacyjna.

 • Wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej kandydatów, ich oczekiwań oraz motywacji skłaniającej do podjęcia działań w kierunku podjęcia funkcji rodziny zastępczej.

 • Omówienie kryteriów (warunków brzegowych), jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinną opiekę zastępczą.

 • Omówienie etapów procedury związanej z ustanowieniem rodziny zastępczej.

 • Omówienie, wydanie wykazu dokumentów.

 1. Osobiste dostarczenie przez kandydatów pełnej dokumentacji.

 • Analiza dostarczonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wydanym wcześniej wykazem, wskazanie ewentualnych braków, zobowiązanie do ich uzupełnienia.

 1. Diagnoza rodziny – pierwszy etap.

 • Wywiad społeczny w miejscu zamieszkania kandydatów.

 • Wstępne badania psychologiczne w celu kwalifikacji na szkolenie.

 1. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.

 • Omówienie sytuacji poszczególnych kandydatów na rodzinną opiekę zastępczą.

 • Wydanie decyzji o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie.

 1. Szkolenie grupowe programem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (60 godz. dla rodzin zastępczych niezawodowych, dodatkowe moduły dla rodzin zastępczych zawodowych).

 • Przeprowadzenie sesji grupowych i konsultacji indywidualnych wg harmonogramu.

 1. Diagnoza rodziny – drugi etap.

 • Diagnoza pedagogiczna kandydatów.

 • Pogłębienie diagnozy psychologicznej kandydatów.

 • Omówienie opinii wydanych przez specjalistów.

 1. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.

 • Zorganizowanie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej decydującej o kwalifikacji rodziny na konkretną formę opieki, omówienie sytuacji poszczególnych rodzin, decyzją o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu na rodzinę zastępczą.

 • Opracowanie, wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 • Wpisanie rodziny do rejestru rodzin zastępczych.

 • Poinformowanie kandydatów o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Do kogo skierowane są szkolenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, szkolimy:

 • kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych niezawodowych,

 • kandydatów do pełnienia roli zawodowych rodzin zastępczych,

 • kandydatów do pełnienia roli zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych,

 • kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

 • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej.

Czym jest szkolenie?

Szkolenie odbywa się wg programu „Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasi wykwalikowani trenerzy przygotowują kandydatów do pełnienia trudnej funkcji opiekuna zastępczego podczas spotkań grupowych i indywidualnych. Spotkania mają charakter wykładów i warsztatów. Trenerzy przybliżają uczestnikom szeroki wachlarz zagadnień związanych z pieczą zastępczą, m.in.:

 • regulacje formalno-prawne,

 • elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci,

 • rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

Wykłady mają na celu przybliżenie wiedzy teoretycznej, natomiast ćwiczenia warsztatowe pomagają pogłębić rzeczywiste umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz wyposażyć kandydatów w narzędzia pomocne w radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Czy trzeba uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE i BEZPŁATNE dla kandydatów, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Nawet jeśli kandydaci zostali już ustanowieni przez sąd rodziną zastępczą, to i tak nadal są zobowiązani ukończyć szkolenie kwalifikacyjne. Pragniemy zaznaczyć, że szkolenie jest jednym z elementów procesu kwalifikacji.

Kto i gdzie prowadzi szkolenie?

Szkolenia odbywają się na terenie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul Toruńskiej 272. Prowadzą je nasi trenerzy:

 • Anna Synakiewicz, tel. 52 311 - 72 - 33

 • Dorota Jachacy, tel. 52 311 - 72 - 39

Wykaz dokumentów dla kandydatów

 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej.

 2. List motywacyjny.

 3. Zdjęcia.

 4. Rekomendacje wystawione przez osoby niespokrewnione.

 5. Aktualny skrócony odpis aktu małżeńskiego (w przypadku kolejnego związku należy również załączyć sentencję wyroku rozwodowego oraz odpis zupełny aktu małżeństwa).

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Informacja od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia, umożliwiającym prawidłową opiekę na dzieckiem.

 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego od lekarza psychiatry.

 9. Oświadczenie o stanie majątkowym (jeśli kandydaci posiadają własną działalność gospodarczą) lub zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę.

 10. Zaświadczenie o niekaralności.

 11. Oświadczenie o zdolności do sprawowania władzy rodzicielskiej.

 12. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku jego nałożenia.

 13. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.

UWAGA: Sąd rodzinny może zobowiązać kandydatów na rodzinę zastępczą do przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Skontaktuj się z nami !!!  - (52) - 311 - 72 - 16

Strony w dziale:

Strony w dziale: