logo ue

teleopieka

Z przyjemnością informujemy Państwa,

iż od dnia 21.02.2022r. do dnia 11.03.2022r. ogłaszamy II nabór do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” („bransoletki życia”).

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki),
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej,
 • Wolontariat opiekuńczy.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

(KRYTERIA OBOWIĄZKOWE):

 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszczy,
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby (KRYTERIA DODATKOWE):

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej (25 punktów),
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 punkty),
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (3 punkty),
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
 • niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (3 punkty);
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (3 punkty),
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji (tj. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Zimne Wody-Czersko Polskie, Stary Fordon, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Smukała-Opławiec-Janowo) (3 punkty),
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (3 punkty),
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe
 • inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (3 punkty).

W przypadku osób, które złożą formularze w terminie od 21.02.2022 do 11.03.2022, o przystąpieniu do projektu będzie decydować liczba zdobytych punktów, dopiero w drugiej kolejności, gdy co najmniej 2 osoby będą miały taką samą liczbę punktów, o wejściu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (w formie bransoletki).

Ważna informacja:

Wszystkie osoby, które złożą formularze po 11.03.2022 r., będą automatycznie zasilały listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowe punkty będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji, gdy co najmniej 2 osoby złożą formularz w tym samym czasie (dzień, godzina).

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w Punkcie podawczym w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9, a także w rejonowych ośrodkach pomocy społecznej (adresy Ośrodków znajdziesz tutaj), zgodnie z miejscem zamieszkania potencjalnego uczestnika projektu, w godzinach urzędowania danego Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w Punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – pokój 47C” – w godzinach pracy Ośrodka (pn-czw: 7:30-15:30; pt: 7:30-13:30)
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – pokój 47C” (liczy się data stempla pocztowego)
 • Pocztą elektroniczną na adres: teleopieka@mopsbydgoszcz.pl ,
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Serdecznie Państwa zachęcamy!

Osoby do kontaktu:

Natalia Woszczyńska – Koordynator projektu
e-mail: teleopieka@mopsbydgoszcz.pl
Tel: 52 311 71 21 lub 885 905 375

Waldemar Olejniczak – Pracownik administracyjny ds. merytorycznych
Tel: 52 311 71 21

Strony w dziale:

Strony w dziale: