LOgo Rodzina w Centrum 3

 

logo rodzina w centrum 3

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 roku Projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przez okres 4 tygodni, tj. do dnia 31 stycznia 2024 roku w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz terapia;
  • grupy samopomocowe/grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Strony w dziale:

Strony w dziale: