Logo AOON

tuba

NABÓR KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

od dnia 18 marca 2024 roku

 

w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.770.210,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.770.210,00 ZŁ

 

Na kompletne zgłoszenie kandydata na Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością składają się następujące dokumenty:

  1. Curriculum vitae;
  2. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie we wskazanym zakresie (certyfikaty / zaświadczenia, referencje, kserokopia umów zleceń lub umowy o pracę itp.);
  3. W przypadku, gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnością od 6. do 16. roku życia łącznie ze wskazaniem w ust.: 1, 2, 3 wymagane będzie również: zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  4. Klauzula RODO Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – załącznik numer 4 do Regulaminu;
  5. Klauzula RODO Realizatora dla ubiegających się o zatrudnienie w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 6 do Regulaminu;
  6. Oświadczenie o obywatelstwie – załącznik numer 7 do Regulaminu;
  7. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik numer 8 do Regulaminu;
  8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 13 do Regulaminu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert:

  • w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Kandydat do Programu AOOzN dla JST – edycja 2024, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz, w punkcie obsługi klienta.

 

telefon

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 - 311 - 71 - 20, w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7:30 – 15:30, piątek, w godzinach 7:30 – 13:30 lub drogą elektroniczną e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu: Jolanta Paterska – Kolmajer.

Nabór ofert rozpoczyna się od dnia 18 marca 2024 roku, wnioski weryfikowane będą na bieżąco.

Nabór kandydatów na stanowisko Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością będzie odbywał się w sposób otwarty, przez cały okres trwania Programu, aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

Złożenie oferty przez kandydata nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Pracownicy MOPS będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu.

WAŻNE!

Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy zapoznać się z Regulaminem do Programu (Regulamin – edycja 2024).

 

ZAPRASZAMY!

Strony w dziale:

Strony w dziale: