logo projektu

PROJEKT „Zza biurka po zdrowie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczął realizację Projektu, pn. „Zza biurka po zdrowie”. Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.08. Wsparcie w obszarze zdrowia.

Całkowita wartość Projektu: 360.000,00 zł

Dofinansowanie Projektu: w kwocie 324.000,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.03.2024 – 31.07.2025

Projekt „Zza biurka po zdrowie” skierowany jest do 60 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z co najmniej 3-letnim stażem pracy.

Celem projektu jest dostosowanie środowiska pracy oraz poprawa stanu zdrowia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy oraz eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Zadania, które będą realizowane to:

  1. Działania w zakresie poprawy ergonomii środowiska pracy pracowników (wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne elementy: regulowane biurka, ergonomiczne krzesła, większe monitory, ergonomiczne myszki do komputera, podkładki pod mysz);
  2. Działania w zakresie poprawy zdrowia fizycznego pracowników (w tym m.in.: konsultacje z fizjoterapeutą, zabiegi rehabilitacyjne, w tym fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, mobilne masaże relaksacyjne w miejscu pracy, konsultacje z dietetykiem, warsztaty w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych);
  3. Działania w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników (w tym m.in.: warsztaty radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, warsztat kompetencji kierownika/lidera w zakresie trudnych sytuacji w pracy, indywidualne wsparcie psychologiczne, podstawowy kurs samoobrony);
  4. Działania w zakresie podniesienia wiedzy pracowników na temat działań równościowych i niedyskryminacji.

Rezultaty, które osiągniemy dzięki realizacji Projektu:

  1. 60 osób, w tym 54 kobiety i 6 mężczyzn, w wyniku wsparcia w obszarze zdrowia podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
  2. 60 osób, w tym 54 kobiety i 6 mężczyzn, podniesie świadomość pracowników w zakresie podejmowania działań zapobiegających wszelkiej dyskryminacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, A REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W OKREŚLONYM TERMINIE.

Biuro Projektu:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 85-039 Bydgoszcz - Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Osoby do kontaktu:

Strony w dziale:

Strony w dziale: