W ramach wachlarzu form wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy funkcjonują usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla Mieszkańców Bydgoszczy. Zadanie to kierowane jest głównie do tych Beneficjentów, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia czy inne występujące ograniczenia nie są w stanie właściwie zadbać o zabezpieczenie własnych, codziennych potrzeb życiowych. Taka pomoc kierowana jest do środowiska w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, który realizowany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. Zgromadzony materiał dowodowy musi  jednoznacznie wskazywać, iż wsparcie w powyższym zakresie jest niezbędne i nie może być zabezpieczone przez innych członków rodziny. Aktualnie zadania z zakresu pomocy społecznej, pn: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy" realizowane są na mocy podpisanej umowy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Oznacza to, iż MOPS zleca wykonanie konkretnej usługi podmiotowi, który przejął na siebie obowiązek realizacji wspomnianej formy pomocy. W zależności od wysokości dochodu, odpłatność (lub jej brak) za usługi opiekuńcze ustala się odpowiednio: dla osób samotnie gospodarujących prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe lub dla osób gospodarujących wspólnie, wyliczając procentowo przedział osiąganych dochodów w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego wyznaczonego przez ramy Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jeśli Beneficjent jest zainteresowany powyższą formą wsparcia winien podjąć kontakt z właściwym (z uwagi miejsce zamieszkania) Działem Pomocy Środowiskowej. Informacje w zakresie rejonizacji odnaleźć można na stronie internetowej MOPS Bydgoszcz, w zakładce „Znajdź swojego pracownika socjalnego” lub pod adresem: http://mopsbydgoszcz.pl/ulice

Zgłoszenia o potrzebie świadczenia pomocy w środowisku może dokonać także osoba z najbliższego otoczenia.

Strony w dziale:

Strony w dziale: