logo RC

 

W dniu 15 maja 2024 roku w Centrum Wspierania Rodzin, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do pracowników zaangażowanych w pomoc rodzinom. Naszą ideą było przekazanie kluczowych informacji dotyczących realizacji Projektu, pn.: "Rodzina w centrum Etap I" oraz omówienie jego głównych założeń i celów.

Uczestnicy spotkania:

  • Pracownicy socjalni MOPS – osoby na co dzień podejmujące współpracę z rodzinami wymagającymi wsparcia;
  • Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej MOPS – odpowiedzialni za organizację i koordynację pomocy środowiskowej;
  • Przedstawiciele Działu Wsparcia Rodziny MOPS – specjaliści zajmujący się wsparciem rodzin w różnorodnych aspektach życia;
  • Przedstawiciele Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS – osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad pieczą zastępczą.

Gość specjalny:

Pan Wiesław Starszak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który przedstawił główne założenia i cele Projektu "Rodzina w centrum Etap I", a także omówił różnorodne formy wsparcia, jakie będą realizowane. Wystąpienie dostarczyło Uczestnikom wielu cennych informacji i pozwoliło lepiej zrozumieć ideę Projektu oraz korzyści płynące dla rodzin objętych pomocą.

Korzyści ze spotkania:

Dzięki spotkaniu kadra MOPS zdobyła niezbędne informacje, które pozwolą na skuteczne wspieranie procesu rekrutacji do Projektu. Wiedza przekazana przez Pana Starszaka oraz wymiana doświadczeń między Uczestnikami przyczyniły się do lepszego przygotowania Zespołu realizacji zadań związanych z Projektem.

telefon

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Projektu oraz procesu rekrutacji, zapraszamy do kontaktu z Centrum Wspierania Rodzin MOPS, przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy:

telefon: (52) 311 - 72 - 49, 885 - 550 - 292;

e-mail: rwc@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: