AooN 2024

tuba

 

NABÓR NA UCZESTNIKÓW

do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

od dnia 4 marca 2024 roku do dnia 8 marca 2024 roku

 

W ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego:

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.770.210,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.770.210,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zwany dalej Realizatorem ogłasza nabór na Uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością wymagających wysokiego poziomu wsparcia, wycofanych społecznie, niesamodzielnych i nieaktywnych.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, Mieszkańców Bydgoszczy, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, tj.:

1. dzieci od 6. do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2, zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem, że osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu - powrocie lub dojazdach do wybranych przez Uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w zaprowadzaniu do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Realizator planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 170 osób niepełnosprawnych, w tym:

 1. ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 50 osób;
 2. ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną - 60 osób;
 3. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 30 osób;
 4. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 20 osób;
 5. dzieci od 6. do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - 10 osób.

Ocenie merytorycznej będzie podlegać przede wszystkim uzasadniona potrzeba korzystania ze wsparcia asystenta. 

Preferencje będą miały osoby z niepełnosprawnością:

 • samodzielnie zamieszkujące (nie dotyczy dzieci);
 • które nie korzystały z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich edycji Programu oraz w ramach innych projektów;
 • które nie korzystają aktualnie z dodatkowego wsparcia, np.: w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, opieki wytchnieniowej, uczestnictwa w dziennych ośrodkach wsparcia.
 • które korzystają z pomocy finansowej lub rzeczowej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej;
 • zamieszkują z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością;
 • przy wsparciu asystenta zwiększą swoje możliwości samodzielnego i aktywnego życia w obszarach: zawodowych, edukacyjnych, kulturalnych itp.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością preferowane będą:

 • dzieci rodziców aktywnych zawodowo;
 • dzieci przebywające w rodzinach zastępczych;
 • dzieci wychowujące się w gospodarstwie domowym z innym dzieckiem   niepełnosprawnym;
 • dzieci wychowywane przez jednego rodzica;
 • dzieci, korzystające z dodatkowych form aktywności, np.: zajęcia sportowe, terapia itp.;
 • dzieci, nie korzystające z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich edycji Programu oraz w ramach innych projektów.

Zgłoszenia / wnioski można składać od dnia 4 marca 2024 roku do dnia 8 marca 2024 roku (poniedziałek - czwartek, w godzinach: od 8:00 do 15:00, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00).

W ramach naboru należy złożyć:

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu – załącznik numer 1 do Regulaminu;
 2. Kwestionariusz Uczestnika Programu (lub opiekuna w imieniu Uczestnika) – załącznik numer 2 do Regulaminu;
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – umożliwiające weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie (oryginał do wglądu, w przypadku osób, które złożyły zgłoszenie w formie elektronicznej konieczne będzie okazanie oryginału orzeczenia w chwili zakwalifikowania się do Programu). Nie dostarczenie oryginału dokumentów, w wyznaczonym przez Realizatora terminie, skutkować będzie skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych; 
 4. Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu, w przypadku osób, które złożyły zgłoszenie w formie elektronicznej konieczne będzie przedłożenie oryginału orzeczenia w chwili zakwalifikowania się do Programu) - jeśli dotyczy;
 5. Dokument wskazania Asystenta (jeśli dotyczy) – załącznik numer 3 do Regulaminu;
 6. Klauzula RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – załącznik numer 4 do Regulaminu;
 7. Klauzula RODO Realizatora dla osób zgłaszających się do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 5 do Regulaminu;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – załącznik numer 13 do Regulaminu;
 9. Zaświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy społecznej, w tym pomocy w formie finansowej lub rzeczowej, a także usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z Działu Pomocy Środowiskowej (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej);
 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / rodziców (dotyczy zgłoszeń w imieniu dzieci z niepełnosprawnością).

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie zgłoszeń w wyznaczonych dniach i godzinach:

 1. Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz w Punkcie Obsługi Klienta;
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: asystent@mopsbydgoszcz.pl w czasie trwania naboru;
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesłanych na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” (decyduje data nadania).
 4. Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco pod względem kompletności dokumentów następnie weryfikowane przez powołaną Komisję.

telefon

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 - 311 - 71 - 20, w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7:30 – 15:30, piątek, w godzinach 7:30 – 13:30 lub drogą elektroniczną e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu: Jolanta Paterska – Kolmajer.

Złożenie zgłoszenia przez kandydata na Uczestnika Programu „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNE!

Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 należy zapoznać się z Regulaminem do Programu (Regulamin – edycja 2024).

 

ZAPRASZAMY

Strony w dziale:

Strony w dziale: