logo RC

 

PROJEKT „Rodzina w centrum Etap I”

Miasto Bydgoszcz oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego,  pn. „Rodzina w centrum Etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Oś priorytetowa 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Całkowita wartość projektu: 47.444.338,63 zł

Dofinansowanie projektu: 45.072.121,69 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2024 – 31.12.2026

 

„Rodzina w centrum Etap I” to już 4 odsłona działań projektowych obejmujących swym zasięgiem Województwo Kujawsko-Pomorskie. Tym razem jednak w nowej perspektywie finansowania i w lekko odmienionej formie.

Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Zaplanowane kompleksowe działania mają na celu wzmocnienie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

Efekty:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych, zastępczych, adopcyjnych wraz z dziećmi;  
 • poprawa relacji w rodzinie;                                                                               
 • równe szanse rozwoju dzieci;                                                               
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej;                         
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt „Rodzina w centrum Etap I” skierowany jest do (grup docelowych):

 • rodzin (naturalnych, zastępczych, adopcyjnych) z dziećmi i ich otoczenia;             
 • dzieci, młodzieży i młodych dorosłych wymagających wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczenia;                   
 • kandydatów do pełnienia funkcji w ramach rodzinnej pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin;
 • osób doświadczających przemocy domowej;                                                              
 • osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” zaplanowano następujące formy wsparcia:

Zadanie 1: Usługi wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, prawne, logopedyczne;
 • terapię rodzinną;
 • superwizję rodzin;
 • grupy wsparcia dla rodzin;
 • warsztaty dla rodzin;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów;                                         
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne;                            
 • warsztaty „Moje emocje”;                                                                                       
 • wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin;                                                     
 • zajęcia profilaktyczne;                                                                                       
 • półkolonie;                                                                                                                
 • zajęcia wyrównujące braki szkolne/korepetycje.

Zadanie 2: Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia dzieci i młodzieży:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży;
 • grupy dla młodzieży.

Zadanie 3: Rozwój usług środowiskowych:

 • spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte również dzieci, u których zdiagnozowano zespół FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), bądź istnieje duże prawdopodobieństwo jego występowania, oraz ich rodzice / opiekunowie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, A REKRUTACJA PROWADZONA JEST W SPOSÓB CIĄGŁY!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać kilka kluczowych warunków tj.:

 • zamieszkiwać na terenie miasta Bydgoszcz;
 • przynależeć do grup docelowych projektu;
 • nie korzystać jednocześnie z takich samych form wsparcia w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Natomiast osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia dokumentacji projektowej (w tym potwierdzenia zamieszkania na terenie Miasta Bydgoszcz) dostępnej w Centrum Wpierania Rodzin:

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie w Centrum Wspierania Rodzin, działającym w ramach projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272, pokój nr 1 (parter).

telefon

Osoby do kontaktu:

 • Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Aleksandra Krawczuk
 • Specjalista pracy z rodziną: Grzegorz Burzyński

Kontakt telefoniczny: (52) 311 - 72 - 49  lub 885-550-292,

e-mail: rwc@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale: