AooN 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w w Bydgoszczy rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.770.210,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.770.210,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością wymagających wysokiego poziomu wsparcia, wycofanych społecznie, niesamodzielnych i nieaktywnych.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, Mieszkańców Bydgoszczy, zwanych dalej Uczestnikami, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, tj.:

 

1. dzieci od 6. do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem, że osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich.

 

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu - powrocie lub dojazdach do wybranych przez Uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w zaprowadzaniu do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

telefon

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 - 311 - 71 - 20, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 13:30 lub drogą elektroniczną e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu: Jolanta Paterska – Kolmajer

Strony w dziale: