logo projektowe

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 marca 2023 roku zakończyliśmy działania w Projekcie, pn.: „Klucz do lepszego życia” (RPKP.09.01.01-04-0004/20) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logo Klucz do lepszego życia

Garść podsumowań:

W Projekcie wzięło udział 29 kobiet, nieaktywnych zawodowo, w wieku 45+, przede wszystkim korzystających z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach i deficytach społecznych, zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy. W ramach aktywizacji społecznej Uczestniczki mogły skorzystać z:

  • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
  • warsztatów motywacyjno - integracyjnych,
  • treningu umiejętności i kompetencji społecznych.

W zakresie aktywizacji zawodowej przeprowadzono:

  • indywidualną diagnozę potencjału zawodowego,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • warsztaty w zakresie kreacji wizerunku,
  • kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych.

Ponadto zrealizowano  szkolenia zawodowe (m.in. o profilach: pracownik administracyjno-biurowy z podstawami kadr i płac, florystka, opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) i staże zawodowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia organizowane przez animatora lokalnego w formie: warsztatów manualnych z elementami integracji, spotkań grupy edukacyjnej, spotkań ewaluacyjnych.

Osiągnięte rezultaty:

- 13 Uczestniczek podjęło pracę;

- 18 Pań zrealizowało staże zawodowe u pracodawców;

- 20 Pań uzyskało kompetencje cyfrowe, w ramach zrealizowanego kursu komputerowego;

- 21 Uczestniczek uzyskało kompetencje zawodowe, w ramach zrealizowanych szkoleń zawodowych.

 

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I UDZIAŁ W PROJEKCIE !

Strony w dziale:

Strony w dziale: