logo projektu

logo

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Zaopiekowani”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 5 kwietnia 2019 r.

Wartość projektu „Zaopiekowani” wynosi 2.998.050,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.698.245,00 zł oraz wkład własny – 299.805,00 zł.

Projekt „Zaopiekowani” obejmuje swym zasięgiem miasto Bydgoszcz – obszar ZIT (Zintegrowana Inwestycja Terytorialna) i skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. 251 osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, których dochody nie przekraczają 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej.

Preferencje dla grupy docelowej – osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

  • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby z całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi;

  • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

  • zamieszkałe na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji (tj. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole, Wilczak-Jary, Zimne Wody-Czersko Polskie, Stary Fordon, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Smukała-Opławiec-Janowo).

Celem projektu jest:

  • zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych – 200 osób;

  • wspomaganie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie im tzw. „opieki wytchnieniowej” (na czas ich pobytu w szpitalu, sanatorium, urlopu, konieczności załatwienia spraw urzędowych itp.) – 45 osób;

  • realizacja usługi asystenckiej zwiększającej mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim) lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego6 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone będą 200 osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania – łącznie około 86.000 godzin. Zakres usług i wymiar godzin będzie określony indywidualnie przez pracownika socjalnego w porozumieniu z osobą niesamodzielną i/lub jej opiekunem faktycznym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze będą świadczone na podstawie decyzji wydanej przez kierownika rejonowego ośrodka pomocy społecznej oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika, w tym: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Planowane rozpoczęcie świadczenia usług opiekuńczych – kwiecień 2020 r.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

W związku z trwającą pandemią opieka wytchnieniowa została wstrzymana
Zaplanowane jest jej rozpoczęcie w pierwszym kwartale 2021r.

Usługi w formie tzw. „opieki wytchnieniowej” dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych są wsparciem ułatwiającym im funkcjonowanie społeczno-zawodowe. Zapewnienie opieki wytchnieniowej realizowanie będzie np. w przypadku pobytu w szpitalu, sanatorium, załatwiania spraw urzędowych, wizyty u fryzjera, dentysty itp. opiekunów faktycznych, sprawujących osobiście opiekę nad osobą niesamodzielną, a także w momencie urlopu pozwalającego na odpoczynek, zregenerowanie sił, czy też podratowanie własnego zdrowia. Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdej z osób niesamodzielnych przez pracownika socjalnego, w porozumieniu z osobą niesamodzielną oraz jej opiekunem faktycznym. W ramach projektu planuje się zapewnienie tego rodzaju wsparcia w formie całodobowej lub doraźnej średnio dla 45 osób. Ze wsparcia może skorzystać większa liczba osób w przypadku krótszych „urlopów” lub mniejsza liczba osób w razie wydłużających się pobytów w placówkach medycznych. W każdym roku realizacji projektu zaplanowano przyznanie tej formy pomocy średnio 15 osobom niesamodzielnym. Planowane rozpoczęcie świadczenia usług w formie tzw. „opieki wytchnieniowej” – przełom kwietnia i maja 2020 r.

USŁUGI ASYSTENCKIE – „PSI OPIEKUN”

Usługa asystencka skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Zaplanowane wsparcie polega na zakupie oraz przeszkoleniu psa asystującego dla 6 osób niepełnosprawnych. Pies asystujący będzie odpowiednio wyszkolony do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, w szczególności dla osoby niewidomej oraz niedowidzącej oraz dla osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszającej się na wózku inwalidzkim, który będzie ułatwiał aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Czas trwania szkolenia psa uzależniony jest od rodzaju niepełnosprawności osoby niesamodzielnej ubiegającej się o jego przyznanie – około 1,5 do 2 lat. Rekrutacja zostanie ogłoszona odrębnie na stronie internetowej MOPS.

Z uwagi na specyfikę grupy docelowej rekrutacja w projekcie „Zaopiekowani” będzie prowadzona w sposób ciągły (w przypadku osób korzystających z usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej). Rekrutacja osób niepełnosprawnych wyrażających potrzebę posiadania psa asystującego odbywać się będzie w zindywidualizowany sposób, uwzględniając udział podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów psom asystującym oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biurze Projektu MOPS, w sześciu Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej projektu www.mopsbydgoszcz.pl/programy. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS.

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowej 9
85-039 Bydgoszcz
Pokój 47C, II piętro

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Hanna Smarzewska, tel. (52) 325-44-33
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Pozostali Pracownicy Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
Emilia Przybyło tel. (52) 325-44-43

Marlena Neumann tel. (52) 325-44-20

Katarzyna Kulińska tel. (52) 325-44-20

Natalia Woszczyńska tel. (52) 325-44-33

Jolanta Turzyńska tel. (52) 325-44-33

Strony w dziale:

Strony w dziale: