logo zaopiekowani

 „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

 

w ramach projektu „Zaopiekowani”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza otwarty nabór dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych ubiegających się o wsparcie w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej”.

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych są innowacyjną formą pomocy, wsparciem bardzo oczekiwanym, ułatwiającym funkcjonowanie społeczno-zawodowe. Zapewnienie opieki wytchnieniowej potrzebne jest np. w przypadku pobytu w szpitalu, sanatorium itp. opiekunów faktycznych sprawujących samodzielnie opiekę nad osobą niesamodzielną, a także w momencie urlopu pozwalającego na odpoczynek i zregenerowanie sił, czy też podratowanie własnego zdrowia.

Wsparcie w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” skierowane jest do członków rodzin lub opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi;
  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

W ramach projektu „Zaopiekowani” planuje się zapewnienie tego rodzaju wsparcia w okresie od 01.09.2021r. do 30.11.2022r. dla minimum 45 osób niesamodzielnych (ok. 7.500 godzin).

Świadczenie usług w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” odbywać się będzie w 2 formach:

  • w formie dziennej, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej (doraźnie, jednorazowo lub cyklicznie);
  • w formie całodobowej, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej (w przypadku urlopów, pobytów w szpitalu, sanatorium, turnusy rehabilitacyjne itp.).

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” będą realizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony na podstawie konkursu dla organizacji pozarządowych.

Zakres usług „opieki wytchnieniowej” w ramach projektu „Zaopiekowani” będzie ustalony indywidualnie dla każdej z osób niesamodzielnych przez podmiot zewnętrzny
w porozumieniu z osobą niesamodzielną i/lub jej opiekunem faktycznym.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE I NIE JEST KIEROWANE DO OSÓB, KTÓRE WYMAGAJĄ POMOCY SPECJALISTYCZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO.

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy pobrać ze strony internetowej wniosek opiekuna faktycznego oraz formularz zgłoszeniowy uczestnika wypełnić je (drukowanymi literami) i przesłać w wersji elektronicznej (dokument Word bez podpisu) na adres: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne, drukowanymi literami i przesłanie wersji papierowej na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz z dopiskiem. Projekt „Zaopiekowani” – opieka wytchnieniowa, pokój 47b, lub dostarczenie osobiście do siedziby MOPS (skrzynka podawcza) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt „Zaopiekowani” – opieka wytchnieniowa, pokój 47b.

Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik projektu „Zaopiekowani” skontaktuje się z potencjalnymi uczestnikami projektu i poinformuje o dalszej procedurze.

ZAPRASZAMY!

OSOBY DO KONTAKTU:

Koordynator projektu: Hanna Smarzewska,
Pracownik socjalny: Anna Białka-Sztankowska
Telefon: tel. (52) 325-44-33, 885-557-996
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek opiekuna faktycznego dot. opieki wytchnieniowej

2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu „Zaopiekowani”

ZAŁĄCZAMY RÓWNIEŻ LISTĘ DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ:

1. Regulamin projektu „Zaopiekowani”:

2.Oświadczenie uczestnika projektu „Zaopiekowani”:

3.Oświadczenie o wizerunku:

O tym się mówi:

Strony w dziale:

Strony w dziale: